กิจกรรม สอท. : งานประจำปีของสมาคมสวัสดีไทยเดนิชที่เมือง Glesborg News

กิจกรรม สอท. : งานประจำปีของสมาคมสวัสดีไทยเดนิชที่เมือง Glesborg

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ในโอกาสที่สมาคมสวัสดีไทยเดนิชได้ร่วมงานประจำปีของสมาคมที่เมือง Glesborg โดยมีสมาชิกสมาคมมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นางสาวสุมัทนา   จุนนารัตน์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงโคเปนเฮเกน ในฐานะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปร่วมในงานดังกล่าว ตามธรรมเนียมเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 โครนเดนมาร์ก แก่สมาคมฯ ผ่านนายสุพรรณ   เรืองกระโทก ประธานสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมทางสมาคมฯ ซึ่งช่วยเป็นตัวกลางสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถดำรงชีวิตในเดนมาร์กอย่างราบรื่น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้ชุมชนไทยมีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย แม้จะอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ตาม