ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สื่อประชาสัมพันธ์ (Press kit) และวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ประจำปี 2561 News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สื่อประชาสัมพันธ์ (Press kit) และวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ประจำปี 2561

๑. วิดีทัศน์แบบรวมฉบับย่อ ๑ นาที

๒. วิดีทัศน์แบบรวมฉบับเต็ม ๑๔ นาที

๓. วิดีทัศน์แบบแยกรายหัวข้อ

      ๓.๑ พัฒนาการทางการเมือง

      ๓.๒ ศักยภาพและนโยบายที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ

        ๓.๓ นโยบายการต่างประเทศ