ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่พสกนิกรชาวไทย News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่พสกนิกรชาวไทย

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรชาวไทยทุกๆ คน โดยทรงพระราชทานพรและความปรารถนาดี ให้ปวงชนชาวไทยมีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง มีความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้ง ทรงขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้ปกป้องคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยทุกคนและมีขวัญกำลังใจ ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศ และชาติบ้านเมืองสืบต่อไป นอกจากนี้ ทรงมีพระราชดำรัสว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว โดยทรงพระราชทานสติ ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น ขอให้เราคนไทยสามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ