บริการ

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity: C.I.) เพื่อใช้เดินทางกลับไทยด่วน

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity: C.I.)
 
หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity: C.I.) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายและจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วยและสามารถเดินทางมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 12.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า กรุณายื่นเอกสารภาย
ในเวลา 12.00 น. และเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการออก C.I. แล้วเสร็จ ผู้ขอจะต้องมารับเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์
 
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการเพื่อความสะดวกของท่าน
ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ     
1. หลักฐานประกอบการขอออก C.I. ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ     
    1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน      
    2) รูปถ่ายสีขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป      
    3) คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด
    4) บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด      
    5) ไม่มีค่าธรรมเนียม
 
2. หลักฐานประกอบการขอออก C.I. ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีบิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            
    1) รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป            
    2) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
    3) บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           
    4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด            
    5) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
    6) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
    7) สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด    
 
ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
1. หลักฐานประกอบการขอออก C.I. ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      
    1) ใบแจ้งความภาษาอังกฤษ
    2) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (หากมี) และบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด      
    3) รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป      
    4) คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด
    5) บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด      
    6) ไม่มีค่าธรรมเนียม
 
2. หลักฐานประกอบการขอออก C.I. ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และมีบิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            
    1) ใบแจ้งความภาษาอังกฤษ
    2) รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป            
    3) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (หากมี) หรือ บัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           
    4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด            
    5) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            
    6) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            
    7) บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาบัตรประจำประชาชนไทย หรือ ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา - มารดา (เฉพาะบิดา/มารดาที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด