บริการ

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  
 
การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ
1. ขั้นตอน
    1.1 ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล royalthaiembassyincolombo@gmail.com สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับเพื่อแจ้งวันและเวลานัดหมาย
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน
    1.2 การทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และจะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย      
    1.3 สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในศรีลังกาหรือมัลดีฟส์และทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำ เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity: CI) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย
    1.4 ภายหลังจากที่ท่านเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งข้อมูลไปที่ประเทศไทยเพื่อผลิตหนังสือเดินทางเล่มใหม่และส่งกลับมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งใช้เวลาทำการประมาณ 3-4 สัปดาห์
    1.5 ชำระค่าธรรมเนียม 6,500 รูปีศรีลังกา (เงินสด)
    1.6 กรณีประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพื่อรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม (endorsement) เนื่องจากมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ชำระค่าธรรมเนียม 700 รูปีศรีลังกา (เงินสด) 
 
2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
   - คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
 
3. หลักฐานประกอบ
    3.1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
          1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม
          2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
    3.2 หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและมีบิดา–มารดาจดทะเบียนสมรสกัน
          1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            
          2) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด          
          3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           
          4) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด          
          5) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด           
          6) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด             
 
การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ข้อมูลที่ปรากฎจะตรงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
1. ขั้นตอน
    1.1 ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล royalthaiembassyincolombo@gmail.com สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับเพื่อแจ้งวันและเวลานัดหมาย
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน
    1.2 การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย      
    1.3 สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในศรีลังกาหรือมัลดีฟส์และทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำ เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity: CI)
    1.4 ภายหลังจากที่ท่านเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งข้อมูลไปที่ประเทศไทยเพื่อผลิตหนังสือเดินทางเล่มใหม่และส่งกลับมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งใช้เวลาทำการประมาณ 3-4 สัปดาห์
    1.5 ชำระค่าธรรมเนียม 6,500 รูปีศรีลังกา (เงินสด) 
 
2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก      
    2.1 คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
    2.2 บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด
 
3. หลักฐานประกอบ
    3.1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป            
           1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
           2) ใบแจ้งความภาษาอังกฤษ
           3) บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด     
    3.2 หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และมีบิดา – มารดาที่จดทะเบียนสมรส            
          1) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด         
          2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด           
          3) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
          4) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด            
          5) สำเนาบัตรประจตัวประชาชนไทย หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะบิดา/มารดีที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
          6) สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย (หากมี)
 
การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ข้อมูลที่ปรากฎจะตรงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์