บริการ

กรณีคนไทยในมัลดีฟส์ทำหนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุ

1. กรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

1.1 คำร้องขอนิติกรณ์

1.2 คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

1.3 บันทึกสอบสวน

1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือเอกสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1.1-1.4 ได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ลิ้งค์ http://www.thaiembassy.org/colombo/th/services/2113

2. ส่งแบบฟอร์มในข้อ 1 และรูปถ่ายสี 4 รูป (ขนาด 2 นิ้ว) และ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่หายหรือหมดอายุหรือสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและระบุวันที่) และ ใบแจ้งความเป็นภาษาอังกฤษ ไปที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์

Royal Thai Honourary Consulate in Male (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์)

ที่อยู่ H. Nareen, 2nd Floor, Majeedhee magu, Male 20042, Maldives

เบอร์โทรศัพท์ +960 300 5006-8, เบอร์ hotline +9607398765

website: www.thaiconsulate.mv

email: info@thaiconsulate.mv

โปรดแจ้งว่า ท่านทำหนังสือเดินทางหายหรือหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ และโปรดแจ้งความประสงค์ขอทำ Certificate of Identity (C.I.) โดยระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ในมัลดีฟส์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้องและจัดทำเอกสาร C.I. (ซึ่งใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น) และส่งไปยังสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์ เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ร้องต่อไป

4. เมื่อผู้ร้องได้รับเอกสาร C.I. แล้วโปรดดำเนินการดังนี้

4.1 ลงนามใต้รูปถ่ายของผู้ถือเอกสาร (หรือประทับลายนิ้วหัวแม่มือด้านซ้าย)

4.2 ถ่ายสำเนาเอกสาร C.I. จำนวน 2 ชุด

4.3 ส่งสำเนาเอกสาร C.I. จำนวน 1 ชุด ให้แก่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์

4.4 เก็บสำเนาเอกสาร C.I. อีก 1 ชุด ไว้สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่