บริการ

การจดทะเบียนคนเกิด (ขอสูติบัตรไทย)

การจดทะเบียนคนเกิด (ขอสูติบัตรไทย)
1. การจดทะเบียนคนเกิด
    1. การจดทะเบียนคนเกิดไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่กรณีจะขอทำหนังสือเดินทางด้วยในวันเดียวกัน สามารถส่งอีเมลมาที่ royalthaiembassyincolombo@gmail.com เพื่อทำการนัดหมาย
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน
    2. ทั้งบุตรและผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) จะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
    3. บุตรที่จะขอสูติบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเกิดในศรีลังกาหรือมัลดีฟส์และมีต้นฉบับใบรับรองการเกิดที่ออกโดยทางการศรีลังกา/มัลดีฟส์ ซึ่งต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา/กระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์แล้วเท่านั้น
    4. การจดทะเบียนคนเกิดไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
     1. คำร้องขอจดทะเบียนเกิด จำนวน 1 ชุด
     2. กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด 
3. หลักฐานประกอบ (หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสาร อย่างละ 2 ชุด)
    กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสแล้ว
    1. รูปถ่ายสีของบุตร ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  จำนวน 1 ใบ
    2. ต้นฉบับใบรับรองการเกิดซึ่งออกโดยหน่วยงานทางการของศรีลังกา/มัลดีฟส์ ซึ่งผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา/กระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ 
    3. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
    4. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
    5. บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและ/หรือมารดา ที่มีสัญชาติไทย จำนวน 1 ชุด
    6. ใบแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลในศรีลังกา/มัลดีฟส์ฉบับจริง
    7. หลักฐานที่อยู่ในศรีลังกา/มัลดีฟส์ที่ระบุชื่อบิดาและ/หรือมารดา เช่น ใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่พักในศรีลังกา/มัลดีฟส์