ข่าวและกิจกรรม : ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยล่าสุด News

ข่าวและกิจกรรม : ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยล่าสุด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่า การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยเครื่องบิน  ในขณะนี้ ให้ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

  1. ผู้โดยสารหรือบุคคลจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

                               ก. เป็นกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

                               ข. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องกลับออกไปโดยเร็ว

เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและ มีกำหนดเวลาเดินทางออกอย่างชัดเจน

                               ค. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry to the Kingdom)

                               ง. เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการไทยให้ทำงานในราชอาณาจักร

                               จ. เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสม ต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)

  1. บุคคลตาม ง. และ จ. จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  2. ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนด
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบและต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย  ว่าด้วยคนเข้าเมือง
  4. ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเที่ยงคืน วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย ผู้โดยสารต่างชาติที่จะได้รับยกเว้นในการเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สามได้ ต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) แสดงในเวลา Check-in ที่สนามบินต้นทาง และในระหว่างผ่านพิธีการ      ในประเทศไทย
  5. ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) มีผลยกเลิกประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินสู่ประเทศไทย และที่เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกก่อนหน้านี้

ไฟล์แนบ