ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต  เรื่อง การออกเอกสารประกอบการเดินทางไปยังประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การออกเอกสารประกอบการเดินทางไปยังประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

เรื่อง การออกเอกสารประกอบการเดินทางไปยังประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 

                   ด้วยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

                   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอเรียนดังนี้

1. ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจากประเทศศรีลังกาและประเทศ
มัลดีฟส์ ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 22.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นในศรีลังกา) หรือเวลา 22.00 น.   (ตามเวลาท้องถิ่นในมัลดีฟส์) ต้องแสดงเอกสารสำหรับเช็คอินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ประกอบด้วย

   1.1 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly)

   1.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

2.1 จัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่

(1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ    (fit to fly) ซึ่งออกเป็นภาษาอังกฤษและควรมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

(2) สำเนาหนังสือเดินทาง

(3) หลักฐานการจองเที่ยวบิน

(4) แบบฟอร์มเดินทางกลับ (กรอกได้ที่ https://forms.gle/CwTxbhMRgN1xbMvE6)

   2.2 ส่งเอกสาร (1) (2) และ (3) ไปยัง RoyalThaiEmbassyInColombo@gmail.com
อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มเดินทางกลับในข้อ (4)      ทางออนไลน์ กรุณากรอกแบบฟอร์มตามภาพด้านล่าง แล้วสแกนหรือถ่ายภาพและส่งมาพร้อมเอกสาร (1) (2) และ (3) ด้วย

  2.3 สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสารต่าง ๆ กรุณาโทรติดต่อ
+94 77 307 0747 +94 77 307 0748

  2.4. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรอง    เป็นภาษาอังกฤษ และส่งกลับไปให้ทางอีเมล เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเช็คอิน ทั้งนี้ หาก            ไม่สะดวกรับหนังสือรับรองฯ ทางอีเมล สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อมารับหนังสือรับรองฯ ด้วยตัวเอง
ในวันและเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

ไฟล์แนบ