ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันอาเซียน และงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนประจำปี 2562 News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันอาเซียน และงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงโคลัมโบ อีก 4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม จัดงานวันอาเซียนขึ้น ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำศรีลังกา โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต พร้อมคู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี ภายในงานพิธีเชิญธงอาเซียน การบรรเลงเพลงอาเซียน การถ่ายภาพหมู่คณะทูตอาเซียนประจำกรุงโคลัมโบ และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประเทศคู่เจรจา และงานเลี้ยงรับรอง

ภายหลังพิธีเชิญธงอาเซียนสิ้นสุดลง เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความสำเร็จมาเป็นลำดับ โดยล่าสุดไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และการประชุมกับประเทศคู่เจรจา และอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบเอกสาร Asean Outlook on the Indo-Pacific ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทของอาเซียนในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค จากนั้น นาย Ravinatha Aryasinha ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ในด้านศาสนาและการค้าระหว่างศรีลังกากับประเทศต่างๆ ในอาเซียนซึ่งมีมาแต่อดีต และศรีลังกาประสงค์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นในอนาคต

ในปีนี้ นอกจากการจัดงานวันอาเซียนข้างต้น คณะทูตชาติสมาชิกอาเซียนประจำกรุงโคลัมโบยังได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์ National Film Corporation โดยมีการภาพยนตร์ไทยเรื่อง “พรจากฟ้า” เป็นเรื่องแรก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ภายหลังการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดเทศกาลภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ