ข่าวและกิจกรรม : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับนายโมฮาเมด ซอลิห์ อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ News

ข่าวและกิจกรรม : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับนายโมฮาเมด ซอลิห์ อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นายโมฮาเมด ซอลิห์ (Mr. Mohamed Salih) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นายโมฮาเมด ซอลิห์ (Mr. Mohamed Salih) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อระลึกถึงความดีความชอบที่นายโมฮาเมด ซอลิห์ได้ทำประโยชน์แก่ราชการไทยและสาธารณชนไทยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ภายใต้การนำของนายโมฮาเมด ซอลิห์ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยได้อย่างดียิ่ง ในระดับประชาชน ความเสียสละและทุ่มเทของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ได้ช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากจำนวนมากในมัลดีฟส์ ในด้านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับมัลดีฟส์มีความใกล้ชิดมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักฐานประจักษ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าว คนมัลดีฟส์เดินทางไปท่องเที่ยวไทยจากประมาณ 300 คนในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 20,000 คน ในปี 2560 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

ในระดับรัฐบาล สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยได้สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของไทยที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่มัลดีฟส์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานไทยลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่นายโมฮาเมด ซอลิห์ได้อุทิศให้แก่ราชอาณาจักรไทยและประชาชนไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นายโมฮาเมด ซอลิห์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ในนามของรัฐบาลไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโมฮาเมด ซอลิห์ และเป็นโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายโมฮาเมด ซอลิห์