ข่าวกิจกรรมกงสุล : กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป News

ข่าวกิจกรรมกงสุล : กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป จำนวน 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ได้แก่ 
1. ทะเบียนเกิด/สูติบัตร 
2. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร 
3. ทะเบียนบ้าน 
4. หนังสือรับรองการเกิด
5. รายการบัตรประจำตัวประชาชน 
6. ทะเบียนสมรส 
7. ทะเบียนหย่า 
8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว 
10. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล 
11. ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ 
12. ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ สามารถรับบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูปได้ที่ กองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.th หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2572-8442