โครงการสถานเอกอัครราชทูต : ประกาศผู้ได้รับทุนเพื่อเข้าร่วมโดรงการนำเยาวชนศรีลังกาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง News

โครงการสถานเอกอัครราชทูต : ประกาศผู้ได้รับทุนเพื่อเข้าร่วมโดรงการนำเยาวชนศรีลังกาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว http://www.thaiembassy.org/colombo/en/news/915/90387-Announcement-of-the-awardees-for-the-Royal-Thai-Em.html