หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    ไทย English  
 
รู้จักประเทศ
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เป็นเกาะ  ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่บนจุดปลายสุดด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย โคลัมโบซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศ ขณะที่เมืองหลวงทางการปกครองคือ ศรีชัยวรเทนปุระ (โกตเต) ประเทศ    ศรีลังกามีพื้นที่ทั้งหมด 65,610 ตร.กม. ซึ่งมีผืนดินทั้งหมดคิดเป็น 62,705 ตร.กม. และผืนน้ำเท่ากับ 2,905 ตร.กม. ระยะทาง ที่ยาวที่สุดตั้งแต่เหนือจรดใต้คือ 432 กิโลเมตร และความกว้างที่มากที่สุดจากตะวันตกจรดตะวันออกคือ 224 กิโลเมตร ประเทศนี้มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 1,300 กิโลเมตร ตลอดจนภูเขาในเขตภาคกลางซึ่งสูงกว่า 6,000 ฟุต ศรีลังกามีประชากร 20 ล้านคนโดยประมาณโดยมีกลุ่มอายุ 15-64 ปีเกือบ 13.5 ล้านคน กลุ่มชาติพันธุ์หลักในศรีลังกา ประกอบด้วย สิงหล (ร้อยละ 73.8) ทมิฬ (ร้อยละ 13.9) มุสลิม (ร้อยละ 7.2) และ เบอร์เกอร์ (Burghers) (ร้อยละ 0.5) และความเชื่อทางศาสนาหลักที่ปฏิบัติกันในประเทศคือ ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 73.7) ฮินดู (ร้อยละ 10.9) คริสต์ (ร้อยละ 6.2) และอิสลาม (ร้อยละ 7.6) โดยที่มีภาษาสิงหลและทมิฬเป็นภาษาประจำชาติ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ ภาษาอังกฤษถูกใช้โดยทั่วไปในภาครัฐและเอกสาร ตลอดจนในกิจกรรมทางการค้า ขณะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนในระดับบริหารจะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประเทศศรีลังกามีระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุขของรัฐ ตลอดจนรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของศรีลังกาคือ ฯพณฯ ท่านมหินดา ราชปักษา แห่งกลุ่มพันธมิตร United People’s Freedom Alliance (UPFA) ซึ่งได้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2548                                                                                                                  

  ©2008 โดย ราช  ไทย  สถานทูต   Powered by Innovay