บริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Visa - วีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศไทย

 

Thai Passport - หนังสือเดินทางไทย

 • คำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่  Download Form
 • E-passport Download Form
 • บันทึกการสอบสวน Download Form
 • หนังสือให้ความยินยอม Download Form
 • หนังสือบันทึกความบกพร่อง Download Form
 • สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้เดินทางไปต่างประเทศ Download Form
 •  

ลงทะเบียนคนไทยในอินเดีย

 • แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในอินเดีย Download Form

 

Birth Certificate - แจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย

 

Death Certificate - คำร้องขอมรณบัตร

 • แบบฟอร์มมรณบัตร Download

 

Marriage & Divorce - การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า

 • แบบฟอร์มจดทะเบียนสมรส Download Form
 • แบบฟอร์มรับรองสถานะภาพทางการสมรส Download Form
 • แบบฟอร์มจดทะเบียนหย่า Download Form

 

Military service - ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 • แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร Download Form

 

Election - การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 • การขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร Download Form
 • หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง Download Form

 

Employment contract - สัญญาจ้างงาน

 • คำร้องขอสัญญาจ้างงาน Download Form
 • ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน ภาษาไทย Download Form
 • ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน ภาษาอังกฤษ Download Form

 

Police Clearance - รับรองความประพฤติ

 • หนังสือรับรองความประพฤติ Download Form

 

Legalization - คำร้องสำหรับนิติกรณ์ต่างๆ

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้