ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเนรศวรกับมหาวิทยาลัยในอินเดีย News

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเนรศวรกับมหาวิทยาลัยในอินเดีย

คณะผู้แทนจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน (SERT) มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๓ คน นำโดย ดร. สุขฤดี สุขใจ ผู้อำนวยการของ SERT ได้เดินทางมาเยือนรัฐทมิฬนาฑู ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้บรรยายพิเศษของการประชุมวิชาการและติดตามความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง มน. กับมหาวิทยาลัยในรัฐตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งได้แก่ (๑) Hindustan University (๒) AVIT, Vinayaka Missions University และ (๓) AVMC & H โดย นางสาวพรพิมล สุคันธวณิช รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้ประสานงานและติดตามคณะฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ คณะผู้แทนฯ และรองกงสุลใหญ่ ได้ประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  Hindustan University ซึ่งผู้แทนของทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการส่งเสริมวิจัยร่วมในสาขาต่างๆ ได้แก่ พลังงานทดแทน วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน Bioinfomatics  นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Biomass in Thailand โดยมีนักศึกษาจาก Hindustan University เข้าร่วมฟังบรรยายเกือบ ๒๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ คณะผู้แทนฯ และรองกงสุลใหญ่ ได้ประชุมหารือกับอาจารย์ใหญ่ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และภาควิชาการจัดการ ซึ่งผู้แทนของทั้งสองมหาวิทยาลัย เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยจาก AVIT ได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากประเทศไทย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้นนอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ และรองกงสุลใหญ่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ International Conference on Emerging Trends in New and Renewable Energy Sources and Energy Management 2017 (ICETNRESEM 2017) ซึ่งจัดขึ้นที่ AVIT ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐  โดยผู้แทน SERT ได้เป็นวิทยากรในการประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายพลังงานและการส่งเสริมชีวมวลในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมกว่า ๒๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ คณะผู้แทนฯ และรองกงสุลใหญ่ได้ประชุมหารือกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้แทนของทั้งสองมหาวิทยาลัย เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยจาก AVMC & H  ได้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้น  นอกจากนี้ อธิการบดีของ AVMC & H  ยังได้นำคณะให้เข้าเยี่ยมชมภาควิชารังสีวิทยาและชมความก้าวหน้าในส่วนของการสอนนักศึกษาโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีตรวจและวินิจฉัยโรคโดยใช้รังสีด้วย  นอกจากนี้  ดร. สุขฤดีฯ ยังได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับ Thailand Energy 4.0  และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SERT กับ AVMC & H โดยมีอาจารย์และนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมฟังเกือบ ๒๐๐ คน

 

 

Representatives from the School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, of 3 persons led by Dr. Sukruedee Sukchai, Director of SERT, visited Tamil Nadu during 21-26 March 2017. Their visit aimed to follow up the cooperation under the MOU of technical cooperation between Naresuan University and southern Indian universities in namely (1) Hindustan University (2) AVIT, Vinayaka Missions University and (3) AVMC & H. The representatives were accompanied by Ms. Pornpimol Sugandhavaniija, Deputy Consul-General.

 

On 22 March 2017, the representatives and Deputy Consul-General had a meeting with the Vice Chairman and administrative members of Hindustan University. The two sides agree upon to enhance the cooperation by encouraging the grant of scholarship, the exchange program of students and lecturers, and joint research in the field of renewable energy, engineering, architecture, IT, and infobiotics.  

 

On 23 March 2017, the representatives and Deputy Consul-General had a meeting with the Principal and administrative members of AVIT. The two sides agree upon to enhance the cooperation by encouraging the exchange program of students and lecturers, and short training courses in Thailand.  The Representatives participated in the International Conference on Emerging Trends in New and Renewable Energy Sources and Energy Management 2017 (ICETNRESEM 2017) organized at AVIT during 23-24 March 2017. Representatives from SERT had given special tutorial on Energy policy and biotechnology development in Thailand.    

 

On 24 March 2017, the representatives and Deputy Consul-General had a meeting with the Principal and administrative members of AVMC & H. The two sides agree upon to enhance the cooperation by encouraging the exchange program of students and lecturers, and short training courses in Thailand.  The Representatives visit the Department of Radiology and gave special lecture on Thailand Energy 4.0.