สารพันข่าวและบทความ News

สารพันข่าวและบทความ

  • ค้าขายอินเดีย อย่าพลาดสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
    ค้าขายอินเดีย อย่าพลาดสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
    การทำธุรกิจบนพื้นฐานที่คู่ค้าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ย่อมมีความยั่งยืนกว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้เปรียบ เช่นเดียวกันกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่ไทยกับอินเดียมีข้อตกลงร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFA) หรือกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) ล้วนเกิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ
    13 ต.ค. 2557