บริการ

การสมรสระหว่างคนไทย (zh)

การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกัน

การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกัน
การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจาก คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยผู้ขอจดทะเบียนสมรสจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน
1. คำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
2. บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
3. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)
4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
5. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)
6. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยน นามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด
7. ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยอำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง (ออกโดยอำเภอไม่เกิน 3 เดือน) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย (ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและ
นิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย)
8. หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง)
9. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ


กำหนดเสร็จ
ประมาณ 30 นาที (ไม่มีค่าธรรมเนียม)


หมายเหตุ
-  ตามกฎหมายใหม่ เมื่อสมรสแล้ว ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ ดังนี้
• คงใช้นามสกุลเดิมทั้งสองฝ่าย
• ฝ่ายหญิงใช้นามสกุลตามสามี
• ฝ่ายชายใช้นามสกุลตามภรรยา
• ฝ่ายหญิงใช้นามสกุลสามี ฝ่ายชายใช้นามสกุลภรรยา
-  ฝ่ายหญิงเมื่อสมรสตามกฎหมายไทยแล้ว ต้องเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนางสาวเป็น “นาง” ด้วย

* ใบรับรองความเป็นโสด สามารถยื่นขอได้ที่อำเภอ และสำนักบริหารการทะเบียน (นางเลิ้ง)

Attach File