บริการ

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราช

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

1. การลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  • ไทยทุกคนหากมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และพำนักอยู่ในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งสามารถลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะมีสิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
• แบบคำร้องขอลงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ขอรับได้จากสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวโหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)
• สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือทะเบียนบ้าน ซึ่งระบุหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนอย่างชัดเจน
• ส่งเอกสารตามข้อ (1) และ (2) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ดังนี้
โทรสาร : 8628-6689-7863
ทางไปรษณีย์ : Royal Thai Consulate - General in Chengdu
12F, Building No. 3, Fund International Plaza,No.6, Hangkong Rd, Chengdu, Sichuan 610041 China
Tel : 8628-6689-7861, Fax : 8628-6689-7863, Visa Section Tel : 8628-6689-7862


2. การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรอิสระ

หมายเหตุ
หากไม่ไปใช้สิทธิ และไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ล่วงหน้า จะทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ดังนี้
  • เสียสิทธิในการลงรับเลือกและยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งในตำแหน่ง ส.ส.และ ส.ว ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • เสียสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอในเรื่องต่างๆ ดังนี้
         o การร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
         o การร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
         o การร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
         o การร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่น