กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : รอง นรม. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว. ดศ. และคณะ เยือนมณฑลเสฉวน ระหว่างวันที่ 9 -10 พ.ย. 2560 News

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ : รอง นรม. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว. ดศ. และคณะ เยือนมณฑลเสฉวน ระหว่างวันที่ 9 -10 พ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.) ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว. ดศ.) และคณะ รวม   11 คน เดินทางมาเยือนมณฑลเสฉวน ตามคำเชิญของ บ. หัวเหวย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเกษตรกรรมของมณฑลเสฉวน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐของไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ digital economy โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงของ บ. China Telecom Sichuan (หรือ Sichuan Telecom) และ บ.หัวเหวย เทคโนโลยี จำกัด ให้การต้อนรับ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะได้ศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/ 4k/IPTV ที่ชุมชนหยางกง (Yanggong Community) หมู่บ้านหวงฉ่วย (Huangshui)  เขตซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเครือข่ายบรอดแบนด์ และการพัฒนาธุรกิจ IPTV (IPTV: Internet Protocol Television) แพลตฟอร์ม ซึ่ง บ. หัวเหวย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ China Telecom Sichuan พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายในชุมชนต่าง ๆ ของมณฑลเสฉวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความยากจนของประชาชนในชนบท โดยคณะได้ชมการสาธิตการใช้งาน IPTV ผ่านระบบ 4K จากบ้านพักของชาวบ้าน ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายที่สำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน การทำ E-commerce โดยแต่ละชุมชนสามารถประกาศซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างกันผ่านระบบ IPTV การรับบริการทางการแพทย์ โดยประชาชนสามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรแบบ face-to-face ผ่าน IPTV ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกล รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารแบบ facetime สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ต่างพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับชาวจีนที่เป็นประเทศใหญ่และมีสมาชิกในแต่ละครอบครัวกระจายกันทำงานอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนั้น คณะยังได้เยี่ยมชม Community Convenient Service Station ของชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์บริการและให้ความรู้แก่เกษตรกรด้าน E-commerce และศูนย์ดังกล่าวยังศูนย์ monitor ระบบ CCTV ของชุมชน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 รอง นรม. รมว.ดศ. และคณะ เยือน บ. China Telecom Sichuan     โดยได้ดูงานห้องสาธิต 4K Ultra HD มีการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสำหรับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  อาทิ การใช้ QR Code โดย บ.หัวเหวย จำกัด เป็นบริษัทหลักในการติดตั้งระบบดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้บริหาร บ. China Telecom นำโดยนายซุน คังหมิน (Mr.Sun Kangmin) Vice General Manager  (จากกรุงปักกิ่ง) ได้เชิญ รอง นรม. รมว. ดศ. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ  

หลังจากนั้นเวลา 11.30 – 12.00 น. รอง นรม.ฯ และคณะ ได้พบหารือกับนายอิ่น ลี่ ผู้ว่าการมณฑลเสฉวน เกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและมณฑลเสฉวน หลังเสร็จสิ้นการหารือ รัฐบาลมณฑลเสฉวน โดยนายจู่ เฮ่ซิน (Mr.Zhu Hezin) รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ รอง นรม.ฯ และคณะ

 โครงการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชุมชนต่าง ๆ ในเสฉวนเป็นตัวอย่าง   ที่ชัดเจนของการนำนโยบายของรัฐบาลกลางเรื่องการลดความยากจนมามาปฏิบัติ โดยมณฑลเสฉวน     เลือกจุดเด่นของตนเองมาประสานประโยชน์อย่างลงตัว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร        ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท ความเชี่ยวชาญด้านการทำ     E-Commerce จึงได้นำปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและลดความยากจน