ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : มูลค่า GDP ของมหานครฉงชิ่ง 3 ไตรมาสของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3  Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : มูลค่า GDP ของมหานครฉงชิ่ง 3 ไตรมาสของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

มูลค่า GDP ของมหานครฉงชิ่ง 3 ไตรมาสของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

กรมสถิติมหานครฉงชิ่ง เผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งมีการขยายตัวอย่างคงที่     โดยเปิดเผยข้อมูลตัวเลข GDP รวม 3 ไตรมาส ของปี 2561 ว่า มีมูลค่า 1,477,330 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560

จากข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจข้างต้น จำแนกได้เป็น (1) การผลิตขั้นแรกหรือขั้นปฐมภูมิ (primary production) มีมูลค่า 95,967 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 (2) การผลิตขั้นที่สองหรือขั้นทุติยภูมิ (secondary production) มูลค่า 584,275 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 3.7 และ (3) การผลิตขั้นที่สามหรือขั้นตติยภูมิ (tertiary production) หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการมีมูลค่า 797,088 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 โดยอุตสาหกรรมการบริการเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงที่สุด

 

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีเสถียรภาพ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2560 ซึ่งแบ่งประเภทการลงทุนได้เป็น (1) การลงทุนภาคเกษตรกรรมลดลงมากถึงร้อยละ 22.6 (2) การลงทุนภาคการผลิตต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 (3) การลงทุนภาคการบริการขยายตัวร้อยละ 9.8

 

ในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยการบริการด้านการแพทย์ปรับขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 7.4 การบริการด้านการศึกษาเพิ่มร้อยละ 2.6 ในส่วนของสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มปรับขึ้นร้อยละ 1.8 สินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันปรับขึ้นร้อยละ 1.7 ราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นที่ 0.7 ขณะที่ราคาค่าคมนาคมในเมืองและการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 0.2

ในส่วนของการค้าระหว่างต่างประเทศ มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้ารวม 368,703 ล้านหยวน เติบโตขึ้นมากถึงร้อยละ 13.9 โดยจำแนกออกเป็นการส่งออกมูลค่า 235,413 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 16.2 ในส่วนของการนำเข้ามีมูลค่า 133,290 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 10.0

สำหรับรายได้ภาคประชาชนของมหานครฉงชิ่งในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยประชากรเมืองมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 26,925 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 และรายได้ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 10,367 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560       

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของมหานครฉงชิ่งยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีความต่อเนื่องและคงที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจทั้ง 3 ไตรมาส ในปี 2561 ของมหานครฉงชิ่งนั้น จะเห็นได้ชัดว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูลค่า GDP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ อุตสาหกรรมการบริการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมหานครฉงชิ่งยังให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการเกษตรและ  การผลิตไปพร้อมกัน เห็นได้จากการที่มูลค่าด้านการปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการที่มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

 

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครเฉิงตู

ภายใต้การดูแลกำกับของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา www.cqtj.gov.cn