ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เฉิงตูเปิด “Single Window” ให้บริการวิสาหกิจ ณ ด่านศุลกากรรถไฟเขตชิงไป่เจียง Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เฉิงตูเปิด “Single Window” ให้บริการวิสาหกิจ ณ ด่านศุลกากรรถไฟเขตชิงไป่เจียง

ด่านศุลกากรรถไฟระหว่างประเทศเขตชิงไป่เจียง นครเฉิงตู เปิด “Single Window” ให้บริการพิธีศุลกากรและธุรกรรมการนำเข้า-ส่งออกแบบ One Stop Service” แล้วในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่วิสาหกิจ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการด้านศุลกากรและธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเริ่มต้นขึ้นของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน

“Single Window” จะช่วยลดความยุ่งยากในการเดินเรื่องยื่นเอกสาร ลดขั้นตอนการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาให้กับวิสาหกิจ ทำให้การบริการด้านพิธีศุลกากรสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย “Single Window” ของด่านศุลกากรรถไฟเฉิงตูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) Single Window บริหารจัดการและตรวจสอบด้านเอกสาร ซึ่งครอบคลุม 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การลงทะเบียน การจัดเก็บภาษี และการลงทุน 2) Single Window การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุม 5 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิธีศุลกากร การตรวจสอบกักกันสินค้า การขนส่งระบบราง การท่า และบริษัทโลจิสติกส์”

เจ้าหน้าที่ของเขตชิงไป่เจียงในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน ให้ข้อมูลว่า “Single Window ของด่านศุลกากรรถไฟเฉิงตู เป็นการบูรณาการในด้านของกรมอุตสาหกรรมและการค้า การจัดเก็บภาษี การธนาคารรวมไปถึงการเชื่อมโยงในด้านการนำเข้า-ส่งออก การขนส่งโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ การตรวจสอบสินค้า และผู้รับส่งสินค้า ภายใต้การบริการแบบ One Stop Service”

สำหรับก้าวต่อไป รัฐบาลนครเฉิงตูเตรียมที่จะพัฒนาระบบ “Single Window” ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการสู่ระบบ “Single Window” อิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ เพื่อการดำเนินธุรกรรมและพิธีศุลกากรที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกระดับ ทั้งนี้ คาดว่า หากการจัดตั้งระบบ Single Window อิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส่งเสริมให้ภาคการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และการค้าระหว่างประเทศของนครเฉิงตูมีความเป็นสากลมากขึ้น และเพิ่มมิติการบริการภายในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน

 

แหล่งที่มา  ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู