ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เริ่มต้นแล้ว ! เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนและเขตทดลองการค้าเสรีมหานครฉงชิ่ง Article

ข่าวเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน/ฉงชิ่ง : เริ่มต้นแล้ว ! เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนและเขตทดลองการค้าเสรีมหานครฉงชิ่ง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เขตทดลองการค้าเสรีใหม่ทั้ง 7 แห่งในจีน ได้เปิดตัวพร้อมกัน      อย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเหลียวหนิง, เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเจ้อเจียง, เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเหอหนาน, เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลหูเป่ย, เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน, เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี และเขตทดลองการค้าเสรีมหานครฉงชิ่ง

สำหรับ เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน มีพื้นที่ขนาด 119.99 ตร.กม.ครอบคุลม 3 พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ พื้นที่ 90.32 ตร.กม. 2) เขตโลจิสติกส์ระบบรางชิงไป๋เจียง พื้นที่ 9.68 ตร.กม. และ 3) เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ พื้นที่ 19.99 ตร.กม.  

โดย 3 พื้นที่องค์ประกอบสำคัญของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน ได้ถูกกำหนดบทบาทการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนี้

เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ (คลอบคลุมเขตสินค้าปลอดภาษีในเขตเกาซิน และศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีทางอากาศแบบ B) มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการบริการที่ทันสมัย ภาคการผลิตระดับไฮเอนด์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ยกระดับเศรษฐกิจด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ และการให้บริการพิธีศุลกากร อีกทั้งสร้างเขตรวบรวมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยระดับไฮเอนด์ สร้างแหล่งอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารอย่างเสรี และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้า ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศระดับสากล เพื่อเป็นประตูเศรษฐกิจเสรีแห่งจีนตะวันตก

เขตโลจิสติกส์ระบบรางชิงไป๋เจียง (ครอบคลุมศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีระบบรางแบบ B) มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้านานาชาติ โกดังเก็บสินค้าปลอดภาษี ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติ     หน้าด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าต่างชาติ โดยเฉพาะรถยนต์ราคาแพงจากยุโรป รวมถึงการยกระดับด้านการบริการจัดการระบบโลจิสติกส์และการเป็นศูนย์ข้อมูลการขนส่งโลจิสติกส์สินค้าสู่ยุโรป เพื่อเป็นจุดเชื่อมสำคัญของเส้นเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมสู่ทวีปยุโรป 

เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ (ครอบคลุมศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีท่าเรือหลูโจวแบบ B) มุ่งเน้นพัฒนาด้านการขนส่งโลจิสติกส์สินค้าทางอากาศและทางน้ำ โดยอาศัยท่าเรือหลูโจวเป็นจุดศูนย์กลางของการ เปลี่ยนถ่ายสินค้า เพื่อสร้างเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับจีนตอนใต้และอาเซียนและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล ยาปฎิชีวนะ อาหารแปรรูป รวมถึงพัฒนาด้านการศึกษาและการแพทย์

ในส่วนของ เขตทดลองการค้าเสรีมหานครฉงชิ่ง มีพื้นที่ขนาด 119.98 ตร.กม.ครอบคุลม 3 พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง พื้นที่ 66.29 ตร.กม. 2) เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซีหย่ง พื้นที่ 22.81 ตร.กม.และ 3) ท่าเรือกว่อหยวน พื้นที่ 30.88 ตร.กม.  

โดย 3 พื้นที่องค์ประกอบสำคัญของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลมหานครฉงชิ่ง ได้ถูกกำหนดบทบาทการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนี้

เขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง (ครอบคลุมเขตสินค้าปลอดภาษีท่าเรือเหลี่ยงลู่ชุ่นทาน) เตรียมสร้างให้เป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไอที ชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้า กลุ่มเฆมเก็บข้อมูล (cloud storage) และยาปฎิชีวนะ รวมถึงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมอิสระทางการเงินและการธนาคาร

เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซีหย่ง (ครอบคลุมเขตสินค้าปลอดภาษีซีหย่งและศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีระบบรางฉงชิ่ง) มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้านสินค้าไอทีอัจฉริยะ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ และจอ LED รวมถึงการเป็นจุดโลจิสติกส์กระจายสินค้าปลอดภาษีประเภทไอที

ท่าเรือกว่อหยวน มุ่งเน้นพัฒนาภาคการบริการด้านขนส่งโลจิสติกส์ และสร้างโครงข่ายด้านโลจิสติกส์เชื่อมต่อกับระบบราง ทางบก และทางอากาศ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าระดับสากล 

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนและเขตการค้าเสรีมหานครฉงชิ่งเป็น 2 ใน 3 ของเขตทดลองการค้าเสรีแห่งใหม่ในภูมิภาคจีนตะวันตก โดยการก่อตั้งขึ้นของเขตทดลองการค้าเสรี ถือเป็นกลไลสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่และเมืองในบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะภาคการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างชาติ ทำให้เกิดการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกัน จะก่อเกิดประโยชน์ให้กับนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจจากไทย ในด้านสิทธิประโยชน์และนโยบายการลงทุน นโยบายลดหย่อนภาษีการนำเข้าสินค้า และสามารถนำเข้าสินค้าได้หลากหลายประเภท อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากมีข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนและเขตทดลองการค้าเสรีมหานครฉงชิ่งเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ณ นครเฉิงตู จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป