ข้อมูลทั่วไป : ข้อมูลเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน Article

ข้อมูลทั่วไป : ข้อมูลเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน

ความโดดเด่นทางเศรษฐกิจ

  • มณฑลเสฉวนโดยเฉพาะนครเฉิงตู เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้าที่สำคัญที่สุดของภาคตะวันตกของจีน มีประชากรประมาณ 90 ล้านคน (ในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในนครเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล มีประชากร 14 ล้านคน) มณฑลนี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในจีน
  • ตั้งแต่ปี 2543 รัฐบาลกลางได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน ให้มีความเจริญเพื่อลดปัญหาช่องว่างของการพัฒนาเมืองเมื่อเทียบกับมณฑลชายฝั่งภาคตะวันออก โดยกำหนดให้มณฑลเสฉวนให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตกทั้ง 12 มณฑล
  • ปี 2550 รัฐบาลมณฑลเสฉวนวางแผนให้ความสำคัญกับการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรมและการให้บริการทางการแพทย์
  • ปัจจุบันบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 500 ระดับโลก จำนวน 247 บริษัท เข้ามาลงทุนในมณฑลเสฉวน
  • เป็นศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และมีศูนย์ส่งดาวเทียมที่เมืองซีชาง (Xichang Satellite Launch Center: XSLC) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 รัฐบาลจีนส่งดาวเทียมฉางเอ๋อ 1 (Chang’e 1) ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ โดยเป็นการสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกของจีน
  • กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งชาติ อนุมัตินครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน ให้เป็นเมืองแห่งแม่แบบการบุกเบิกธุรกิจใหม่ระดับประเทศของประเทศ และติดท็อป 50 โดยจัดอยู่ในลำดับที่ 37 เมืองแห่ง Service Outsourcing ระดับโลก
  • กระตุ้นให้เมืองเฉิงตูพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็มกำลังและสร้างความเป็นผู้นำด้านธุรกิจในภูมิภาค (Leading Enterprise)โดยจัดตั้งและเพิ่มศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  • สร้างมาตรการในการเชิญชวนและสนับสนุนนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น อีกทั้งสร้างโอกาสให้ธุรกิจในพื้นที่ในการทำ Business Matching กับธุรกิจนอกพื้นที่ได้ และบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างหลักประกันความเสี่ยงให้แก่ภาคธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

GDP ปี 2558 ของมณฑลเสฉวนมีมูลค่า 3,010,310 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศที่ร้อยละ 1  โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่า 367,730 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 3.7 อุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่า 1,429,320 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 7.8 และอุตสาหกรรมบริการมีมูลค่า 1,213,260 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 9.4

ภาคการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปี 2558 ของมณฑลเสฉวนมีมูลค่า 2,597,370 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 โดยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 48,130 ล้านหยวน ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.9 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ของมณฑลเสฉวนมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (มีการลงทุนมากกว่า 20 ล้านหยวนขึ้นไป) ขยายตัวร้อยละ 7.9 และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 1.8

รายได้ภาคประชาชนของมณฑลเสฉวนในปี 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยรายได้หลังหักภาษีของชาวเมืองเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 17,221 หยวน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศร้อยละ 0. 3 และรายได้ของเกษตรกรเฉลี่ยตัวหัวอยู่ที่ 10,247 หยวน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศร้อยละ 0.7% นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา มณฑลเสฉวนมีจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากถึง 1,019,400 อัตรา เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 57,400 อัตรา

อัตราการบริโภคของชาวเสฉวนในปี 2558 มีมูลค่า 1,387,770 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 12 แบ่งเป็นการใช้จ่ายของคนในเมือง 1,115,170 ล้านหยวน สูงขึ้นร้อยละ 11.7 และการใช้จ่ายของคนในชนบท 272,610 ล้านหยวน สูงขึ้นร้อยละ 13.2 

ตัวเลขด้านการค้าระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวนมีมูลค่ารวมที่ 49,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.8 แบ่งเป็นการส่งออก 31,752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 25 และการนำเข้า 17,443 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.2 โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกขนาด แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เสื้อผ้า และรองเท้า เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ วงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สินแร่ วงจร และสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกของโลก (Fortune 500) ได้เข้ามาลงทุนในมณฑลเสฉวนแล้ว 299 ราย โดยเป็นการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศ 219 ราย มากที่สุดของมณฑลในจีนตอนใน