ข้อมูลทั่วไป : ข้อมูลพื้นฐานมหานครฉงชิ่ง Article

ข้อมูลทั่วไป : ข้อมูลพื้นฐานมหานครฉงชิ่ง

ข้อมูลพื้นฐานมหานครฉงชิ่ง

                           

1.ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง / ขนาดพื้นที่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ระหว่างลองจิจูดที่ 105º17' - 110º11' ตะวันออกและละติจูดที่ 28º10' - 32º13' เหนือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 82,402 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื้นที่สูง ภูมิประเทศศเป็นเนินเขาและภูเขาเป็นหลัก ยังมีบริเวณแอ่งกระทะ นอกจากนี้ บริเวณระหว่างภูเขามีที่ราบเหลียงผิง ที่ราบซิ่วซัน และแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจียหลิง แม่น้ำวูเจียง แม่น้ำฉี และมีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกของนครฉงชิ่ง ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก นครฉงชิ่งมีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย มณฑลหูหนานทางด้านทิศตะวันออก มณฑลกุ้ยโจวทางด้านทิศใต้ มณฑลเสฉวนทางทิศตะวันตก และมณฑลส่านซีทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับที่ตั้งของมหานครฉงชิ่ง จัดเป็นบริเวณสำคัญสำหรับรัฐบาลจีนในการดำเนินแผนการ “Great West Development” ในการที่จะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตอนกลางและภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ข้อมูลประชากร มีจำนวนประชากรประมาณ 31.4423 ล้านคน ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 22,968 หยวนต่อปี (2555) ประชากรประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยจำนวน 49 ชนชาติ คิดเป็นจำนวน 1.75 ล้านคน หรือ 5.6% ของประชากรในนครฉงชิ่ง ซึ่งประกอบด้วยชาว ถูเจีย แม้ว ฮุย หยี ทิเบต เย้า หม่าน จ้วง เชียง มองโกล ลีซอ แมนจู น่าซี ไป๋ ไต ปูยี ตง อุยกูร์ เกาหลี ฮานิ อี้เหลา และว้า

สภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศเป็นแบบเขตกึ่งร้อนชื้น (Sub-tropical) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส มีปริมาณแสงแดดประมาณ 1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปี และปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000-1,400 มม.ต่อปี โดยที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันระหว่างหุบเขาทำให้ลักษณะอากาศเป็นอากาศแบบปิด กล่าวคือ เมื่อมีการปล่อยควันออกจากโรงงานหรือจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ควันต่างๆ จะวนเวียนอยู่ในช่วงหุบเขา ระบายตัวออกได้ช้า จึงทำให้ลักษณะอากาศเหมือนมีหมอก

ทรัพยากรสำคัญ มีพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์หายากอนุรักษ์อยู่จำนวนมาก  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มันเทศ ยาสูบ ชา ถั่วลิสง ธัญพืช และพืชน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีพืชสมุนไพรอีกกว่า 2,000 ชนิด มีแร่ธาตุประมาณ 75 ชนิด แร่ Strontium พบมากที่สุดในจีน และมีแร่แมงกานีสมากเป็นอันดับ 2 ในจีน แร่ vanadium มากเป็นอันดับ 3 ในจีน

แหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในนครฉงชิ่งคือพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ โดยมีการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและแผงวงจรควบคุมการทำงานของเมืองที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบการใช้งานและแจ้งเตือนเมื่อระบบการส่งก๊าซเกิดปัญหาขัดข้อง นครฉงชิ่งมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 3.2 แสนล้านคิวบิกเมตร โดยเป็นก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงเนื่องจากมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ต่ำ ถือเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนสามโตรก (Three Gorges Dam) ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตกำลังไฟฟ้าเท่ากับกำลังการผลิตของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 18 แห่งรวมกัน

ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม  นครฉงชิ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางการค้าและการติดต่อกับฝั่งตะวันออกของจีนโดยเดินทางผ่านทางแม่น้ำแยงซีเกียง ในปี ค.ศ.1918 รัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในเมืองไม่กี่แห่งที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายได้ โดยถือเป็นเมืองท่า ของพื้นที่ตอนในของจีน เมื่อปี ค.ศ.1997 นครฉงชิ่งได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมหานครขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง โดยเป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้นครฉงชิ่งเป็นเมืองหลักในการกระจายความเจริญสู่พื้นที่อื่นๆ ในภาคตะวันตกของจีน

 

2. ข้อมูลด้านการปกครอง

การแบ่งพื้นที่เขตปกครอ นครฉงชิ่งแบ่งส่วนการปกครองออกเป็น 40 เขตการปกครองย่อย ประกอบด้วย 15 เขต (district) ได้แก่ เขตปาหนาน เขตเป่ยเป้ย เขตฉางโซ่ว เขตต้าตู้โขว่ เขตฝูหลิง เขตเจียงเป่ย เขตจิ่วหลงโพว เขตหนานอาน เขตเฉียนเจียง เขตซาผิงปา เขตซวงเฉียว เขตหวั่นเซิ่ง เขตหวั่นโจว เขตหวีเป่ย และเขตหวีจง4 เมืองเทียบเท่าอำเภอ (county-level city) ได้แก่ อำเภอเหอชวนอำเภอเจียงจิน อำเภอหยงชวน และอำเภอหนานชวน 17 อำเภอ (county) ได้แก่ อำเภอปี้ซาน อำเภอเฉิงโขว่ อำเภอต้าจวู๋ อำเภอเตี้ยนเจียง อำเภอเฟิงตู อำเภอเฟิงเจี่ย อำเภอไคเสี้ยน อำเภอเหลียงผิง อำเภอฉีเจียง อำเภอหรงชาง อำเภอถงเหลียง อำเภอถงหนาน อำเภออูหลง อำเภออู่ซาน อำเภออูซี อำเภอหยินหยาง และอำเภอจงเสี้ยน 4 เขตปกครองตนเอง (Autonomous county) ได้แก่ เขตปกครองตนเองชนชาติเหมียวและถู่เจีย เผิงสุ่ย เขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียซือจู๋ เขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียซิ่วซาน และเขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียและเหมียวโหยว่หยาง

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายการเมืองมหานครฉงชิ่ง

                                                                   

孙政才   Mr.Sun Zhengcai   นายซุน เจิ้งไฉ

เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตร์ประจำมหานครฉงชิ่ง

张轩  Ms.Zhang Xuan  นาง จาง ซวาน

ประธานสภาผู้แทนประชาชนมหานครฉงชิ่ง

黄奇帆   Mr.Huang Qifan    นายหวง ฉีฟาน 

นายกรัฐมนตรี รัฐบาลประชาชนมหานครฉงชิ่ง

徐敬业   Mr.Xu Jingye นายสวี  จิ้งเย่

ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนนครฉงชิ่ง