บริการ

การขอรับการบริการด้านกงสุล

ข้อมูลการบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ให้บริการด้านกงสุล ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทาง

  • หนังสือเดินทาง
  • หนังสือเดินทางชั่วคราว
  • หนังสือสำคัญประจำตัว ( C.I. )

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วัน

​2บัตรประจำตัวประชาชน

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วัน

3. ทะเบียนราษฎร์

  • การจดทะเบียนสมรส
  • การจดทะเบียนหย่า
  • การจดทะเบียนเกิดบุตร
  • การขอมรณบัตร

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 15.30 น. โดยขอให้จัดส่งเอกสารที่จำเป็นให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า 3 วันทำการ

4. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 15.30 น. โดยขอให้จัดส่งเอกสารที่จำเป็นให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า 3 วันทำการ

5. การขอหนังสือนำต่างๆ สำหรับนักศึกษา

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 15.30 น.

6. การรับรองเอกสารและนิติกรณ์

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น.

7. การขอหนังสือมอบอำนาจ

เปิดให้บริการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 12.00. น และ 13.00 – 14.30 น.

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอนัดหมายการรับบริการและจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางดังนี้

  • เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายกงสุล 0115-1489-268 (สามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรฯ)
  • อีเมล์ thaiconsular.cairo@gmail.com

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ  ที่ www.thaiembassy.org/cairo/th/services