ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ข่าวสาร

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ          การเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง            และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เลขที่ ๗๙ ถนน Verecke เขต ๒        กรุงบูดาเปสต์ วันที่ ๔- ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

                   ๒.  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ              กรุงบูดาเปสต์ ภายในวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ๓.  ออกเสียงลงคะแนนโดยระบุหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่โดยวิธีอื่น

                        ๓.๑   Thai Chili Wok Bar เลขที่ ๑ ถนน Újpesti rkp. เขต ๑๓ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันที่ ๖ - ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

                        ๓.๒   Mediterrano Thaivital Massage เลขที่ ๓๓ ถนน Lackner Kristof เมืองโชพรอน ประเทศฮังการี วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เลขที่ ๗๙ ถนน Verecke เขต ๒  กรุงบูดาเปสต์ วันที่ ๔- ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

                   ๒.  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ภายในวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ๓.  ออกเสียงลงคะแนนโดยระบุหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่โดยวิธีอื่น

                        ๓.๑   Thai Chili Wok Bar เลขที่ ๑ ถนน Újpesti rkp. เขต ๑๓ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันที่ ๖ - ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

                        ๓.๒   Mediterrano Thaivital Massage เลขที่ ๓๓ ถนน Lackner Kristof เมืองโชพรอน ประเทศฮังการี วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒