ข่าวเด่น : ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ข่าวสาร

ข่าวเด่น : ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เลขที่ ๗๙ ถนน Verecke เขต ๒ กรุงบูดาเปสต์ วันที่ ๔- ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

                   ๒.  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ภายในวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ๓.  ออกเสียงลงคะแนนโดยระบุหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่โดยวิธีอื่น

                        ๓.๑   Thai Chili Wok Bar เลขที่ ๑ ถนน Újpesti rkp. เขต ๑๓ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันที่ ๖ - ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

                        ๓.๒   Mediterrano Thaivital Massage เลขที่ ๓๓ ถนน Lackner Kristof เมืองโชพรอน ประเทศฮังการี วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

โดยผู้ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองได้ที่ www.khonthai.com หรือ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/   หรือยื่นคำร้องขอใช้สิทธิด้วยตัวเอง(หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการให้ก็ได้) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์