ข่าวเด่น : ออท. กล่าวเปิดสัมมนา ธุรกิจคนไทยในฮังการี ข่าวสาร

ข่าวเด่น : ออท. กล่าวเปิดสัมมนา ธุรกิจคนไทยในฮังการี

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง  การเปิดบริษัทและธุรกิจส่วนตัว เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคนไทยในฮังการี” ณ ศูนย์วัฒนธรรม ออรอญติซ  กรุงบูดาเปสต์ จัดโดยมูลนิธิหมู่บ้านไทย ประเทศฮังการี

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตจักรกฤษณ์ฯ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาว่า รู้สึกยินดีที่ทางมูลนิธิหมู่บ้านไทยฯ ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่คนไทยในฮังการีที่สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบอาชีพอิสระ ทั้งกลุ่มคนไทยที่เป็นคู่สมรสของชาวฮังการี และผู้ที่มาทำงานในฮังการีตามสัญญาการจ้างงาน และได้ให้ข้อคิดว่า การเริ่มต้นประกอบธุรกิจของคนไทยทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเปรียบเสมือนการเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง โดยไม่เป็นการผิดสัญญาการจ้างงานเดิม ก็เป็นโอกาสอันดีที่น่าสนับสนุน

ทั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ มูลนิธิหมู่บ้านไทย ประเทศฮังการี ได้เชิญนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ และนักธุรกิจชาวต่างประเทศในฮังการีที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในฮังการี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่าง ๆ  รวมถึงสิทธิ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การตรวจลงตรา และสิทธิพำนักของแรงงานและนักธุรกิจชาวต่างชาติในฮังการี โดยจัดขึ้นในวันที่  ๒๒ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งมีทั้งผู้สนใจประกอบธุรกิจ และผู้ที่ได้เริ่มทำธุรกิจของตนเองแล้ว และจะได้ถ่ายทอดข้อมูลต่อไปยังเครือข่ายคนไทยอื่น ๆ ในฮังการีต่อไปเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง  การเปิดบริษัทและธุรกิจส่วนตัว เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคนไทยในฮังการี” ณ ศูนย์วัฒนธรรม ออรอญติซ  กรุงบูดาเปสต์ จัดโดยมูลนิธิหมู่บ้านไทย ประเทศฮังการี

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตจักรกฤษณ์ฯ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาว่า รู้สึกยินดีที่ทางมูลนิธิหมู่บ้านไทยฯ ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่คนไทยในฮังการีที่สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบอาชีพอิสระ ทั้งกลุ่มคนไทยที่เป็นคู่สมรสของชาวฮังการี และผู้ที่มาทำงานในฮังการีตามสัญญาการจ้างงาน และได้ให้ข้อคิดว่า การเริ่มต้นประกอบธุรกิจของคนไทยทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเปรียบเสมือนการเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง โดยไม่เป็นการผิดสัญญาการจ้างงานเดิม ก็เป็นโอกาสอันดีที่น่าสนับสนุน

ทั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ มูลนิธิหมู่บ้านไทย ประเทศฮังการี ได้เชิญนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ และนักธุรกิจชาวต่างประเทศในฮังการีที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในฮังการี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่าง ๆ  รวมถึงสิทธิ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การตรวจลงตรา และสิทธิพำนักของแรงงานและนักธุรกิจชาวต่างชาติในฮังการี โดยจัดขึ้นในวันที่  ๒๒ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งมีทั้งผู้สนใจประกอบธุรกิจ และผู้ที่ได้เริ่มทำธุรกิจของตนเองแล้ว และจะได้ถ่ายทอดข้อมูลต่อไปยังเครือข่ายคนไทยอื่น ๆ ในฮังการีต่อไป