ข่าวเด่น : บทบาทไทยและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรในการปฏิวัติฮังการี ค.ศ.1956 ข่าวสาร

ข่าวเด่น : บทบาทไทยและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรในการปฏิวัติฮังการี ค.ศ.1956

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายเรื่องบทบาทของไทยและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรในการปฏิวัติฮังการี ค.ศ.1956 ณ Institute of Foreign Affairs and Trade โดยมีนาย Andras Balogh อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ELTE และอดีตเอกอัครราชทูตฮังการีประจำไทยเป็นผู้ร่วมอภิปราย และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิมพ์หนังสือ His Royal Highness Prince Wan Waithayakon : Thoughts on Diplomacy เป็นภาษาอังกฤษและฮังการี เพื่อแจกแก่ผู้มาฟังการบรรยายและประชาชนทั่วไปด้วย

นายเตชได้บรรยายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ซึ่งทรงได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 11 ปี ค.ศ.1956-1957 ว่าทรงเป็นนักการทูตที่โดดเด่นของไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งสันนิบาตชาติ เมื่อเกิดการปฏิวัติฮังการี ค.ศ.1956 พระองค์ต้องรักษาความเป็นกลางในฐานะประธานสมัชชาสหประชาชาติแต่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เป็นรองผู้แทน ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนประชาชนฮังการีในทุกโอกาส นอกจากนี้ สภากาชาดไทยได้ส่งสิ่งของไปช่วยเหลือชาวฮังการีผ่านองค์การกาชาดสากลด้วย

ในเวลาต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรทรงได้รับเลือกจากสหประชาชาติให้เป็นผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ในฮังการี ซึ่งได้ทรงพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถแต่ไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจเพราะรัฐบาลสังคมนิยมฮังการีไม่อนุญาตให้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และในช่วงดังกล่าวรัฐบาลฮังการีได้ประหารชีวิต  ผู้นำการปฏิวัติ เช่น นาย Imre Nagy และนาย Pal Maleter (เมื่อฮังการีเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย ได้จัดพิธีฝังศพผู้ที่ถูกประหารชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะวีรบุรุษในปี 2532)

นายเตชเห็นว่า กรณีคลองสุเอซที่อังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกันบุกอียิปต์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1956 เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ไม่อาจตำหนิสหภาพโซเวียตที่ส่งกองกำลังมาบุกฮังการีภายหลังการปฏิวัติได้อย่างเต็มที่ เพราะสหภาพโซเวียตจะโต้แย้งกลับได้เสมอว่าอังกฤษและฝรั่งเศสได้ส่งกองกำลังรุกรานประเทศอื่นเช่นกัน

ท่านสามารถชมวิดีโอการบรรยายได้จาก Youtube Channel "Thai Embassy Budapest" หรือคลิกทีลิงค์นี้

https://www.youtube.com/watch?v=iNwik1QBIFo

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือ His Royal Highness Prince Wan Waithayakon : Thoughts on Diplomacy ได้จากลิงค์นี้ (37.95 MB)