ข่าวเด่น : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์  จัดการแข่งขันทำลูกชุบที่กรุงฮังการี ข่าวสาร

ข่าวเด่น : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดการแข่งขันทำลูกชุบที่กรุงฮังการี

                             เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการทำลูกชุบครั้งแรกในประเทศฮังการีโดยได้เชิญนักเรียนจำนวน 100 คนจากโรงเรียน Gardonyi Geza Altalanos Iskola มาร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นบนเรือสำราญบนแม่น้ำดานูบ ในโอกาสดังกล่าว นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการการส่งเสริมอาหารไทยในฮังการี ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกันจัดในปี 2560 จำนวน 3 โครงการ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในกลุ่มเยาวชนฮังการี และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยให้ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผ่านการทูตเพื่อประชาชนอีกด้วย