ข่าวอื่นๆ : Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 70 ปีในปี 2559 รัฐบาลไทยได้จัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 70 ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างประเทศเพื่อไปศึกษาที่ประเทศไทย โดยเน้นสาขาเกี่ยวกับการพัฒนา การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และสาขาอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ได้ในไฟล์แนบ

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุน Thailand International Postgraduate Programme (TIPP)

- รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เข้าร่วม

- รายละเอียดหลักสูตร

- ใบสมัครทุน

และดูรายละเอียดอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.tica.thaigov.net

 

 

ไฟล์แนบ