ข่าวอื่นๆ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (เข้าออกครั้งเดียว) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ลดค่าธรรมเนียม Visa on Arrival แก่นักท่องเที่ยวบางสัญชาติจาก 2,000 บาท เป็น 1,000 บาท ในช่วงเวลาเดียวกัน