ข่าวอื่นๆ : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ปีงบประมาณ 2562  ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562      

สถานะ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเสมียน ประจำปี งปม. 2562

จำนวน 1 อัตรา

 

 

13 มีนาคม 2562

 

ค่าจ้างเดือนละ 216,810 โฟรินท์

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562      

สถานะ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับการจัดซื้ออาคารที่ทำการ สอท.

 

22 มีนาคม 2562

 

12,827 ยูโร

 

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562      

สถานะ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าในอาคารทำเนียบ ออท. (เงิน13%)

 

13 พฤษภาคม 2562

 

3,385,820.- โฟรินท์