ข่าวอื่นๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ประกาศจำหน่ายรถยนต์  ข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ประกาศจำหน่ายรถยนต์

    ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

                                         เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต

                                                            โดยวิธีการขายทอดตลาด

                                                         ………………………………

                        ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์มีความประสงค์จะจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต คันเดิม จำนวน 1 คัน โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. รถยนต์ ยี่ห้อ Mercedes -Benz รุ่น S 350 Bluetec 4 Matic L (258HP) สีดำ เป็นรถยนต์ ที่จัดซื้อเมื่อ 29 ตุลาคม 2555 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

 2. ระยะทางที่ใช้งานมาแล้ว จำนวน 139,228 กิโลเมตร      

 3. ราคาขั้นต่ำที่กำหนด  เป็นเงิน 6,950,000 โฟรินท์

 4. วันเปิดประมูล วันที่ 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-10.30 น  

 5. สถานที่จัดการประมูล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

 6. รถยนต์ดังกล่าวขายตามสภาพที่ปรากฏ ผู้ประมูลจักต้องอ่านประกาศขายทอดตลาดและดูสภาพรถยนต์ด้วยตนเองก่อนเข้าทำการประมูล เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ สอท.ฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรถยนต์ที่ประมูลให้มีสภาพดีขึ้น

 7. ผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาไม่น้อยกว่าราคาที่ สอท.ฯ ได้กำหนดไว้ โดยผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้สิทธิ์การซื้อรถยนต์ดังกล่าว โดยจะต้องชำระเงินทั้งหมดของราคาที่ประมูลได้ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่ประมูล และติดต่อขอรับรถยนต์ดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการ สอท.ฯ นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนเสร็จสิ้น

 8. ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ ค่าขนส่ง

ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

 1.  หากผู้ประมูลไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้

 1.  ผู้ประมูลต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูลรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการประมูลอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

 1.  ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการขายทอดตลาดรถยนต์ครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาหรือ

ใช้ให้ผู้อื่นเข้าเสนอราคา

 1. ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลรถยนต์ดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการ สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 – 17.00 น.  

 

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

                                                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์