สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน ข่าวสาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง             เสมียน

จำนวน               ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง                  เดือนละ ๒๑๖,๘๑๐ โฟรินท์

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

                        (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญาจนถึงกุมภาพันธ์ 2563)

  1. คุณสมบัติผู้สมัคร

                         ๒.๑  สามารถปฏิบัติงานด้านเสมียนได้

                         ๒.๒  มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความรู้ภาษาฮังกาเรียนด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

                         ๒.๓  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, Power Point ได้

                         ๒.๔  มีถิ่นพำนักและสามารถทำงานในฮังการีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                         ๒.๕  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคภัยประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

                         ๒.๖  สามารถทำงานที่กรุงบูดาเปสต์ได้สะดวก และพร้อมทุ่มเทเวลาให้ราชการ

                         ๒.๗  มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                         ๓.๑  ปฏิบัติงานด้านเสมียน ได้แก่ งานเลขานุการเอกอัครราชทูต งานโต้ตอบเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมล ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รับโทรศัพท์และตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์

                         ๓.๒  ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาติดต่อฝ่ายกงสุล

                         ๓.๓  ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. เอกสารประกอบการสมัคร

๔.๑  ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน พร้อมหนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)

๔.๒   สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

๔.๓   หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชาน และบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในฮังการี ตัวจริงและสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

๔.๔   รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน ๑ รูป

  1. วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562 (ภายใน 17.00 น.) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 79 ถนน Verecke บูดาเปสต์ 1025  หรือที่อีเมล consular@thaiembassy.hu (โปรดระบุหัวข้อการสมัครงาน) ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณหริญญา จาคอบ โทรศัพท์ 06 1 438 4020

  1. กำหนดการสอบคัดเลือกและวันสอบคัดเลือก

สอบคัดเลือกแบบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เลขที่ 79 ถนน Verecke บูดาเปสต์ 1025 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

  1. ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 27 มีนาคม 2562

ที่ http://www.thaiembassy.org/budapest หรือ

ที่ https://www.facebook.com/thaiembassy.hu/