ข่าวเด่น : งดให้บริการงานด้านกงสุลในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ข่าวสาร

ข่าวเด่น : งดให้บริการงานด้านกงสุลในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

     ประกาศเพื่อทราบ เนื่องด้วยในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 จะมีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในเขตที่สถานทูตตั้งอยู่และไม่มีการจ่ายไฟฟ้าในวันดังกล่าว สถานทูตจึงขอแจ้งงดให้บริการงานด้านกงสุลและจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป