กระทรวงการต่างประเทศ

Name List of Staffs

 

นางขันธ์ทอง อูนากูล

H.E. Mrs. Kanthong Unakul

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

 

 

นายต่อ ศรลัมพ์

Mr. Tor Saralamba 

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Minister Counsellor

 

 

นายศิวพร เฉลิมช่วง

Mr. Siwapohn Chaloemchuang

ที่ปรึกษา

Counsellor

 

นายพนม ทองประยูร

Mr. Panom Thongprayoon

ที่ปรึกษา

Counsellor

 

นายวัฒนา ฉัตรทอง

Mr. Watana Chuttong

เลขานุการเอก

First Secretary

 

นายนพดล มณีสาร

Mr. Nopdol Manisarn

เลขานุการโท

Second Secretary