Top Stories : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์   News

Top Stories : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ปีงบประมาณ 2562        

สถานะ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบทำความร้อนความเย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 4.8 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

 

20 พฤษภาคม 2562

 

1,551,934.- โฟรินท์

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

ค่าเช่ายานพาหนะที่โครเอเชีย - ฮังการี - เช็ก สำหรับโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศ ปี งปม. 2562

 

30 พฤษภาคม 2562

 

13,500.- ยูโร

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันที่กำหนดราคากลาง

ราคากลาง

    

ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบทำความร้อนความเย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า

3.5 กิโลวัตต์ จำนวน 7 เครื่อง

 

20 พฤษภาคม 2562

 

3,971,022.- โฟรินท์