ข้อมูลสำหรับคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวสารนิเทศ : การส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจากองค์กรและสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ CNN ให้เป็นเมืองแห่งอาหารริมทางที่ดีที่สุด (Street Food) นั้น ในการนี้ กรุงเทพมหานครและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมุ่งมั่นส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร โดยจะมุ่งยกระดับอาหารริมทางให้มีคุณภาพด้านสุขอนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำรวจนครบาล และตำรวจจราจร ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 
มาตรการซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติและการบังคับใช้ต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนการเตรียมอาหารและขั้นตอนการให้บริการ
๒. ผู้ประกอบการควรนำเสนออาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น
๓. ผู้ประกอบการปัจจุบันจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อความยั่งยืน
๔. ผู้ประกอบการขายอาหารริมทางทุกรายต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเหล่านั้นต้องสอบผ่านก่อนได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
๕. ขอให้ผู้ประกอบการระมัดระวังเรื่องขั้นตอนการทำความสะอาดภาชนะต่างๆ และการจัดการของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามทำความสะอาดภาชนะบนทางเท้าอย่างเด็ดขาด
 
รัฐบาลและกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้อาหารริมทางของกรุงเทพมหานคร มีมาตรฐานสากลทางด้านสุขอนามัยเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป