คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 

 

 

 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย