กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ

รายนามข้าราชการ

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ROYAL THAI EMBASSY, BANDAR SERI BEGAWAN

1. น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล

    MISS WANTHANEE VIPUTWONGSAKUL, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

2. นายรุจ ธรรมมงคล, อัครราชทูต

    MR. ROOGE THAMMONGKOL, Minister

3. นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ, อัครราชทูตที่ปรึกษา

    MRS. PRATUANGTIP SIRIVITAES, Minister Cousellor

4. นายเอกสิทธิ์ สิทธิสระ, เลขานุการโท

    MR. EKKASIT SITTISA, Second Secretary

5. น.ส.สอาด ด้วงศิริ, เลขานุการโท

     MISS SAARD DUANGSIRI, Second Secretary

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

OFFICE OF THE DEFENCE ATTACHE

1. พันเอกนพเดช แป้นศรี, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ

     COLONEL NOPADEJ PANSRI, Defence Attaché

2. จ่าสิบเอก นิมิตร น้อมมนัส, เสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ

     SM1 NIMIT NOMMANAT, Technical and Administrative Staff of Office of the Defence Attaché 

 

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

OFFICE OF LABOUR AFFAIRS

1. นางนภวรรณ โกละกะ, อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

    MRS. NAPAWAN KOLAKA, Minister Counsellor (Labour)