ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดประชุมทีมประเทศไทยเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือคนไทยในบรูไน News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดประชุมทีมประเทศไทยเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือคนไทยในบรูไน

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต  ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทยเฉพาะกิจ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือคนไทยในบรูไน ทั้งนี้ คณะกรรมการประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สำนักงานแรงงาน และนายกสมาคมคนไทยในบรูไน