ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562) ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.2562 News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562) ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.2562

     ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศ

     กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 และผู้เข้าร่วมโครงการ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าประกันสุขภาพ

     ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ โทรศัพท์ +66 2209 3653 หรือ +66 91536 2451 อีเมล์: yc.mocth@gmail.com Line ID: punoi624 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

     ดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/young.pdf