ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เข้าร่วมงานตรุษจีนของนักธุรกิจบรูไนเชื้อสายจีน News

ข่าวกิจกรรม สอท : เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เข้าร่วมงานตรุษจีนของนักธุรกิจบรูไนเชื้อสายจีน

วานนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้เดินทางไปร่วมงานวันตรุษจีน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติจีน รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานทูตไทยกับนักธุรกิจชาวบรูไนเชื้อสายจีน