ข่าวกิจกรรม สอท : สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมอบอาหารไทยให้กับบุคลากรทางการแพทย์บรูไน News

ข่าวกิจกรรม สอท : สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมอบอาหารไทยให้กับบุคลากรทางการแพทย์บรูไน

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ให้แก่โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา (Blood Donation Centre, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.
     ในโอกาสนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดรับการบริจาคโลหิต พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตที่มีทั้งชุมชนไทยในบรูไน ชาวบรูไนและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในบรูไนที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูต  (Friends of Thailand) จำนวน 31 คน โดยมีนาย Hj Abdul Khalid As'ari bin Hj Azahari ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-แพทยศาสตร์ (Chief Executive Officer-Medicine)  นาย Abdol Hazis bin Hj Ahad รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล RIPAS (Acting CEO RIPAS) Dr. Hjh Surita binti Hj Mohd Taib รักษาการอธิบดีกรมการบริการห้องปฏิบัติการ (Department of Laboratory Services) และ นาง Chong Kim Moi หัวหน้าศูนย์บริจาคโลหิต (Blood Donation Centre) ให้การต้อนรับเอกอัครรราชทูต และนำเยี่ยมชมห้องบริจาคโลหิตและห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของศูนย์บริจาคโลหิตโดยเอกอัครราชทูตได้นำขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตและน้ำผลไม้ดอยคำด้วยอภินันทนาการจาก คุณกีรติ ศรีลิโก ไปมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกคน  
     นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้นำอาหารไทยไปมอบให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา เพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมด้วยความอดทนและเสียสละในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
     สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” เป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่มีการจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน