เลขที่ 15 ซิมปัง 42 จาลันอีเลียฟาติมาฮ์     กัมปงเกียรง บันดาร์เสรีเบกาวัน บีอี 1318 บรูไนดารุสซาลาม

 

  • สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
  • เฟสบุค สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
  • คนไทยพำนักในบรูไน
  • The Government of Brunei
  • Brunei Economic Development Board
  • สำนักพระราชวัง