ธุรกิจ

ข้อมูลการค้า-การลงทุนกับไทย

 • ข้อมูลการค้าไทย-อินเดีย
 • สถิติการค้าไทย-อินเดีย
  สถิติการค้าไทย-อินเดีย
  สรุปการค้าระหว่ างไทย-อินเดีย มกราคม-พฤษภาคม 2555
  การค้าระหว่ างไทย-อินเดียใน 5 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 (มกราคม-พฤษภาคม 2555) คิดเป็นมูลค่ ารวม 3,521.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  (ขยายตัวร้อยละ 3.17) โดยเป็นการส่ งออกจากไทย 2,243.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 5.09) และไทยนําเข้าจากอินเดีย 1,278.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ - 0.04) ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าเป็นมูลค่า 965.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่ าการค้าดังกล าว อินเดียเป็นตลาดส งออกสําคัญอั นดับที่ 10 และเป็นคู่ ค้าสําคัญอันดับที่ 16 ของไทย
  2 มี.ค. 2556