ข่าว : นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้รับซึ่งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอลตา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเอเธนส์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อ นาง Marie-Louise Coleiro Preca ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560        ข่าวสาร

ข่าว : นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้รับซึ่งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอลตา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเอเธนส์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อ นาง Marie-Louise Coleiro Preca ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560