คนไทยในต่างประเทศ

ขั้นตอนการอพยพ

ขั้นตอนการอพยพ

-  สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

-  การรวบรวมกำลังคน จาก ขรก. และอาสาสมัครชาวไทยมาปฎิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม

-  กรณีที่เกิดเหตุการณ์ในกรุงอัสตานา กำหนดให้สอทฯ เป็นศูนย์อำนวยการในการอพยพ โดยจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเวรประจำที่ สอทฯ ตลอดเวลา กรณีเหตุการณ์ในเมืองอัลมาตี กำหนดให้ สกม. ณ เมืองอัลมาตีเป็นศูนย์อำนวยการในการอพยพคนไทย

-  กรณีที่เกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากกรุงอัสตานาและเมืองอัลมาตี สอทฯ จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งศูนย์อำนวยการในการอพยพคนไทย โดยจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเวรประจำที่ศูนย์ตลอดเวลา

-  แจ้งข่าวคนไทยในพื้นที่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุดขณะที่การบริการคมนาคม

เชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่

-  จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นให้ ขรก.ติดต่อกันได้ 24 ชั่วโมง

-   สอทฯ จะประสานกับสายการบินเพื่อส่งรายชื่อคนไทย สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน

-  ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน หากเที่ยวบินไม่เพียงพอ ขอให้จัดเที่ยวบินพิเศษ โดยเป็นเครื่องบินทหารของไทยหรือเครื่องบินพาณิชย์อื่นๆ ที่มีความพร้อมและเหมาะสม

-  เตรียมปัจจัยดำรงชีพต่างๆ และที่พักให้กับคนไทย

-  ก่อนที่การอพยพคนไทยกลับประเทศจะแล้วเสร็จ สอทฯ จะได้ประสานให้ทางการคาซัคสถานช่วยรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ สอทฯ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบหมายให้ลูกจ้างท้องถิ่นร่วมดูแลด้วย